Khử trùng tại trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội(HITC)